WORX

WORX専用充電器

¥3,942 ¥4,928

WORX 20V MAX リチウムイオンバッテリーパックに対応
充電インジケータ付き
適応機種: WA3575・WA3578
セット内容:充電器×1、取扱説明書×1
入力電圧: AC100V 50/60Hz

540 g
中国製
---------------------------WORX専用充電器

¥3,942 ¥4,928